Blog

1.7.2020
 

CSR & Corporate Citizenship

1.7.2020

Jsou CSR a Corporate Citizenship důležité pro mé podnikání?

Každý, kdo provozuje nějakou společnost, ji chce provozovat zodpovědně - to je samozřejmé a pochopitelné. Koneckonců chce každý provozovat svou firmu tak, aby měla dlouhodobou budoucnost. Kromě této podnikatelské aktivity, která nám má zajistit dlouhodobou prosperitu, zde však existuje také dobrovolné přispění k udržitelnému rozvoji, který jde nad rámec toho, co stanovují zákonné požadavky.

CSR a Corporate Citizenship
Toto shrnujeme pod pojmem "Společenská odpovědnost firem" - Corporate Social Responsibility (CSR). Tento pojem zahrnuje odpovědné podnikatelské chování při vlastní podnikatelské činnosti, ekologicky relevantní aspekty, vztahy ke spolupracovníkům a také interakce s ostatními zainteresovanými subjekty. Tento přístup je možné rozšířit ještě prostřednictvím Corporate Citizenship, což zahrnuje oblast dobrovolné angažovanosti společnosti, která překračuje vlastní podnikatelskou činnost, a to v obecně prospěšných oblastech sponzoringu, dárcovství a nadačních aktivit. Tyto aktivity tak zahrnují podnikatelský přínos pro společnost z obecného hlediska.

Dobrovolné, ale nezbytné
Zatímco v případě CSR je kladen hlavní důraz na dobrovolnost aktivit, je již z jejich názvu zřejmé, že firmy orientované na úspěch by obecně měly mít zájem tyto koncepty pevně začlenit do svých plánů. Protože kdo chce být úspěšný a mít dobrou image na trhu, neobejde se zodpovědného, trvale udržitelného ekologického přístupu, bez péče o dobré vztahy se svými spolupracovníky a bez úzkého kontaktu s ostatními zainteresovanými subjekty.

Opatření CSR
V praxi se používají různá opatření, která mohou být použita jako součást angažovanosti CSR:

 • Férové obchodní praktiky
 • Personální politika orientovaná na spolupracovníky
 • Šetrné využívání přírodních zdrojů
 • Ochrana klimatu a přírody při výrobě
 • Bezpečnost práce
 • Efektivní využívání energie
 • Určité minimální standardy v řetězci zásobování
 • Posilování infrastruktury v regionu, ve které společnost působí

 

Pro Corporate Citizenship je třeba angažovanosti
Pokud jde o oblast Corporate Citizenship, je závazek mnohem dobrovolnější. Aktivity v této oblasti nejsou přímo spojené s vlastním podnikatelským úspěchem, ale jdou nad rámec vlastních podnikatelských aktivit, a proto tak spadají spíše do oblasti filantropie. To však samozřejmě neznamená, že projekty v oblasti Corporate Citizenship nemohou mít pozitivní vliv na podnikání. Dobře realizované a vhodně prezentované iniciativy mohou být velice přínosné. Důležité však je, aby takovéto projekty byly aktivně a trvale podporovány, protože jinak může snadno vzniknout dojem, že se jedná o alibistické jednání - což může mít negativní dopad na image Vaší společnosti. Proto by Corporate Citizenship nemělo být pouhou nezbytnou povinností, ale měli bychom ho vnímat jako srdeční záležitost.

Corporate Citizenship v praxi
Jak tedy mohou seriózní a dobře aplikovaná opatření v oblasti Corporate Citizenship vypadat? Nejdříve doporučujeme iniciativy, které podporují sociálně znevýhodněné, ochranu zvířat a ochranu životního prostředí. Avšak ne kvůli tomu, že se jedná o ta nejaktuálnější témata, ale proto, že zde můžeme udělat skutečně nejvíce. Příklady takové iniciativy nalezneme také v podnikatelské skupině myWorld, ke které patří také Cashback World Partner.

Již několik let podporuje tato podnikatelská skupina dvě nadace, které se zabývají odlišnými tématy:

 • Child & Family Foundation podporuje znevýhodněné děti, mládež a rodiny po celém světě prostřednictvím projektů na vzdělání a podpůrných projektů.
 • Greenfinity Foundation se celosvětově věnuje projektům v oblasti ochrany přírody a klimatu.

Partner jako součást Corporate Citizenship
To, že tyto iniciativy jsou vnímány skutečně vážně, je dobře patrné z rozsahu, v jakém je tato podpora realizována. Tak bere podnikatelská skupina myWorld nadace pod svou ochranu nejen finančně, ale poskytuje také administrativu, různé služby a potřebnou infrastrukturu. Také Cashback World Partner a jeho zákazníci zde přispívají svou pomocí. Protože každý nákup, uskutečněný u některého z Partnerů Cashback World, pomáhá podporovat nadace - tak jsou i zákazníci Cashback World Partnerů sami součástí Corporate Citizenship.

Devět nástrojů pro Corporate Citizenship
Kdo chce být v oblasti Corporate Citizenship sám aktivní, má širokou škálu možností, které na základě tzv. Corporate Citizenship Mixu můžeme rozdělit do devíti nástrojů.

 • Firemní dárcovství: zahrnuje darování peněz, předmětů i firemních služeb, produktů nebo logistiky.
 • Firemní nadace: založení nadací.
 • Zapojení zaměstnanců do obecně prospěšných činností: dát k dispozici know-how zaměstnanců nebo podporovat zaměstnance v dobrovolnické práci
 • Sociální sponzoring: sponzoring v sociální oblasti
 • Účelový marketing: propojit prodej produktů s podporou sociálního účelu nebo organizace.
 • Zadávání zakázek sociálním organizacím: například využívat služby nebo výrobky společností, ve kterých jsou zaměstnáváni fyzicky, duševně nebo sociálně znevýhodnění lidé.
 • Společenství joint-venture: společné vedení obecně prospěšné sociální organizace a firmy, kterou by žádná ze zúčastněných stran sama provozovat nemohla.
 • Lobbování za sociální záležitosti: společnost dává k dispozici své kontakty a svůj vliv pro sociální záležitosti a organizace.
 • Sociální rizikový kapitál: podnikatelsky angažovaní investoři, kteří na určitou omezenou dobu a za určitým účelem investují jak peníze, tak také know-how do sociálních organizací.

Profitabilní vklad
Je mnoho možností, jak se se svou společností zapojit a převzít tak sociální odpovědnost, a tyto možnosti se dají přizpůsobit i rozsahu a velikosti Vaší společnosti. Kromě potenciálního posílení image je možné při správné implementaci těchto opatření také zvýšit loajalitu spolupracovníků, postavení společnosti v regionu a tím tak důvěru zákazníků. Proto je však nutné tato opatření realizovat s nezbytným nasazením. Pokud je to tak, profitují z toho všechny strany.

 

Zdroje:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366
https://www.respact.at/site/de/themen/wasistcsr
https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Social_Responsibility
https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Citizenship
https://www.upj.de/unternehmen_detail.83.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=884&tx_ttnews[backPid]=34&cHash=8457fd0823 (Dresewski, Felix (2004): Corporate Citizenship. Ein Leitfaden für das soziale Engagement mittelständischer Unternehmen. Berlin: UPJ, S. 21f.)
https://www.greenfinity.foundation/
https://www.childandfamily.foundation/

Kontakt

Odstartujte nyní

 • Získejte nové a věrné zákazníky
 • Rozšiřte svůj okruh zákazníků
 • Zvyšte svůj prodej a zisk

Nyní kontaktovat